คอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552

จาก Watsadupedia

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมคอนกรีตผสมเสร็จ มอก.213-2552


Ready-Mixed Concrete TIS213-2552


1 ขอบข่าย[แก้ไข]

 • 1.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้กําหนด ชนิด ประเภทและชั้นคุณภาพ วัสดุ การทํา คุณลักษณะที่ต้องการ การชักตัวอย่างและเกณฑ์ตัดสิน และการทดสอบคอนกรีตผสมเสร็จซึ่งผสมจากโรงงานหรือโดยรถผสมคอนกรีต และส่งถึงสถานที่ก่อสร้าง
 • 1.2 มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้ไม่ครอบคลุมถึงการเทและการบ่มคอนกรึต

2 บทนิยาม[แก้ไข]

ความหมายของคําที่ใช้ในมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนี้มีดังต่อไปนี้

 • 2.1 คอนกรีตผสมเสร็จ ซึ่งต่อไปในมาตรฐานนี้จะเรียกว่า “คอนกรีต” หมายถึง คอนกรีตในสภาพเหลวที่จ่ายไปยังที่หล่อและพร้อมใช้งานได้ทันที
 • 2.2 มวลรวม (aggregate) หมายถึงวัสดุที่ไม่ทำปฎิกริยากับปูนซีเมนต์ เช่น หินย่อย กรวด ทราย
 • 2.3 สารผสมเพิ่ม (admixture) หมายถึงวัสดุที่นอกเหนือไปจากมวลผสมปูนซีเมนต์หรือน้ำซึ่งเติมลงไปก่อนหรือในขณะผสมคอนกรีตเพื่อเปลี่ยนแปลงสมบติของคอนกรีต
 • 2.4 การผสมกับที่ (central mixing ) หมายถึง การผสมคอนกรีตซี่งผสมเสร็จสมบูรณ์ที่โรงงาน
 • 2.5 การผสมโดยรถ (truck mixing) หมายถึง การผสมคอนกรีตซี่งผสมเสร็จสมบูรณ์ในรถผสม
 • 2.6 รถผสม (truck mixer) หมายถึง รถซึ่งผสมและขนส่งคอนกรึตได้
 • 2.7 รถกวน (truck agitator) หมายถึง รถซงกวนคอนกรีตที่ ผสมเสร็จสมบูรณ์แล้วและขนสงได้
 • 2.8 รถขนส่ง (truck) หมายถึง รถซึ่งใช้ขนส่งคอนกรีตที่ผสมเสร็จสมบูรณ์แล้ว และตองป้องกันน้ำรั่วได้

3 ชนิด ประเภท และชั้นคุณภาพ[แก้ไข]

 • 3.1 คอนกรีตแบ่งตามวิธีการผสมเป็น 2 ชนิด คือ
 • 3.1.1 ชนิดผสมกับที่
 • 3.1.2 ชนิดผสมโดยรถ
 • 3.2 คอนกรีตแบ่งตามชนิดของปูนซีเมนตเป็น 2 ประเภท คือ
 • 3.2.1 ประเภทปูนซีเมนตปอร์ตแลนด 
 • 3.2.2 ประเภทปูนซีเมนตปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน
 • 3.3 คอนกรีตแบ่งตามความต้านแรงอัดของคอนกรีต เป็น 13 ชั้นคุณภาพ……….(ยังมีต่อ)

4 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th