น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำ ทีโอเอ 213

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 213 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำ

ทีโอเอ 213 น้ำยากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้ำ

ไฟล์:TH-TOA 213 Water Repellent (WB).pdf

ไฟล์:ทีโอเอ-214-วอเตอร์-รีเพลแลนท์-(สูตรน้ำมัน).pdf

ไฟล์:4.TDS TH-TOA 213 Water Repellent (WB)CS5.pdf

ไฟล์:10-sds-toa-213-water-repelant-(wb) th.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อรา สูตรน้า (TOA 213 Water Repellent (WB)) เป็นสารผสมประเภทไซเลน /ไซล็อกเซนสูตรน้า เหมาะสาหรับเป็นสารเคลือบป้องกันน้า กันเชื้อรา กันคราบตะไคร่ ให้แก่พื้นผิว ใช้ได้ทั้งงานภายนอกและภายในอาคาร

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อรา สูตรน้าสามารถใช้เคลือบผิวได้ทั้งพื้นผิวที่มีความเป็นด่าง และพื้นผิวธรรมชาติดังต่อไปนี้คือ บล๊อคปูถนน พื้นทางเดิน กระเบื้องดินเผา เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้น อิฐ อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง หินทรายโชว์ คอนกรีต

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อรา สูตรน้า มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ
 • ป้องกันการเกิดเชื้อรา คราบตะไคร่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สวยงามและการทำความสะอาดยากของพื้นผิวเช่น อิฐโชว์แนว หินล้าง ทรายล้าง เป็นต้น
 • ป้องกันการดูดซึมน้าและความชื้น ซึ่งเป็นต้นเหตุของความอับชื้นที่สะสมในพื้นผิว
 • มีประสิทธิภาพในการป้องกันน้าสูงสุดและสามารถทาสีทับได้
 • แทรกซึมในพื้นผิวได้ดี ไม่เป็นฟิล์มที่เคลือบผิว ไม่ทาให้สีของพื้นผิวเปลี่ยน คงความเป็นธรรมชาติของพื้นผิวเดิม
 • ช่วยรักษาพื้นผิววัสดุให้ใช้งานได้นานขึ้น
 • ป้องกันการฝังตัวของฝุ่นให้น้อยลง ทาให้ทำความสะอาดง่ายขึ้น
 • ใช้งานง่าย ใช้ทาด้วยแปรงหรือลูกกลิ้งได้
 • เป็นสูตรน้า ไม่มีกลิ่นฉุน ไม่มีสารปรอทและสารตะกั่ว จึงไม่เป็นอันตรายต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อม

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

สี : ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อรา สูตรน้า เป็นของเหลว สีน้านม ค่าความถ่วงจาเพาะ @ 25°C : 0.98 – 1.0 ปริมาณสารอินทรีย์ที่ระเหยได้ : ISO 11890-2 : <1.00 กรัมต่อลิตร

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวที่จะทาเคลือบด้วย ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อรา สูตรน้า จะต้องแห้ง สะอาดปราศจากฝุ่นผง สี เศษซีเมนต์ และคราบไข หากมีสารทาเคลือบพื้นผิวเดิมอยู่ให้ทา ความสะอาดพื้นผิวโดยการลอกออกให้หมด บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ควรขัดล้างด้วยน้ายาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล ให้สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่ว โมง แล้วค่อยทาเคลือบด้วย ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อราสูตรน้ำ

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

ทาทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้ำ เชื้อรา สูตรน้า ด้วยแปรง ลูกกลิ้งหรือเครื่องพ่น 1 เที่ยวซ้ำ ไปมาหลายๆ ครั้งในขณะที่พื้นผิวยังไม่แห้ง ให้พื้นผิวดูดซับน้ำยาจนอิ่มตัวทิ้งให้แห้งโดยใช้เวลาประมาณ 1 – 2 ชั่วโมง

7 ข้อแนะนาเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • การใช้ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อรา สูตรน้าสามารถใช้พ่นหรือทาก็ได้ หากพ่นควรใช้เครื่องพ่นแบบมีแรงดันต่ำ เนื่องจากทา ให้ได้ประสิทธิภาพการทา งานที่ดีกว่า
 • ไม่ควรทา งานบนพื้นผิวที่ร้อนหรือกลางแดดจัด
 • ไม่ควรทาในวันที่มีความชื้นสูงหรือฝนตก
 • ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อรา สูตรน้า ผลิตเพื่อการใช้งานโดยไม่ต้องผสมน้ำ
 • ล้างเครื่องมือทันทีที่ทา งานเสร็จด้วยน้าสะอาด

8 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ 213 น้ายากันตะไคร่น้า เชื้อรา สูตรน้า 1 แกลลอน ต่อพื้นที่ 15 – 20 ตารางเมตร ปริมาณการใช้งานขึ้นอยู่กับการดูดซึมและความพรุนของพื้นผิว

9 การเก็บรักษา[แก้ไข]

 • สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด
 • อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

10 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

1 / 4 แกลลอน (0.95 ลิตร) และ 1 แกลลอน (3.785 ลิตร)

11 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทางานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

12 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนาไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

13 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th