คู่มือแนะนำการชำระภาษีอากร ร้านวัสดุก่อสร้าง กรมสรรพากร

จาก Watsadupedia

คู่มือแนะนำการชำระภาษีอากร ร้านวัสดุก่อสร้าง กรมสรรพากร


สารบัญ หน้า
บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 1
บทที่ 2 รายได้ รายจ่าย และภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
รายได้ของกิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2
รายจ่ายของกิจการจําหน่ายวัสดุก่อสร้าง 2
ภาษีอากรตามประมวลรัษฎากร
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3
ภาษีเงินได้นิติบุคคล 5
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 8
ภาษีธุรกิจเฉพาะ 12
อากรแสตมป์ 13
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 14
บทที่ 3 ประเด็นความผิดที่ตรวจพบ 21
ตารางแผนที่ทางภาษีอากร (Tax Mapping) 22


Cover page Building mat shop.png

ดาวน์โหลด สื่อ:Building Material shop.pdf