ซีเมนต์กันซึม ฟลอร์ซีล ทีโอเอ (TOA Floorseal)

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ ฟลอร์ซีล (TOA Floorseal)

ทีโอเอ ฟลอร์ซีล (TOA Floorseal)

ไฟล์:Toa-floorseal....pdf

ไฟล์:25-sds-toa-floorseal th.pdf

ไฟล์:28.TDS TH-TOA Floorseal.pdf


1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ ฟลอร์ซีล (TOA Floorseal) เป็นซีเมนต์สาเร็จรูปพร้อมใช้งานชนิดยืดหยุ่นตัวได้แบบส่วนผสมเดียว ใช้สาหรับงานกันซึมและปกป้องผิวคอนกรีต ผลิตจากซีเมนต์ ฟิลเลอร์ และ

โพลิเมอร์ชนิดพิเศษ เพียงผสมน้าสะอาด สามารถใช้งานง่าย โดยการทาหรือกลิ้ง มีคุณสมบัติยืดหยุ่นตัวสูง สามารถป้องกันและปกปิดรอยแตกร้าวได้ดี รับแรงดันน้าได้สูง สามารถปล่อยเปลือยได้ ทนต่อรังสี UV และยึดเกาะกับพื้นผิวได้ดีเยี่ยม

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ ฟลอร์ซีลเหมาะสาหรับงานกันซึมทั้งภายนอกและภายใน เช่น

– ทาก่อนปูกระเบื้องห้องน้า ดาดฟ้า ระเบียง

– ถังเก็บน้า อ่างเก็บน้าคอนกรีตเสริมเหล็ก สระว่ายน้า รางระบายน้า

– ห้องใต้ดิน ผนังกันดิน ช่องลิฟท์ และอุโมงค์

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ ฟลอร์ซีลมีคุณประโยชน์ดังนี้คือ – เป็นระบบกันซึมแบบไร้รอยต่อ ใช้งานง่าย

– มีแรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับพื้นผิวได้โดยไม่ต้องรองพื้น

– เนื้อฟิล์มยืดหยุ่น ดัดงอได้ ผสานรอยแตกร้าวได้ดีเยี่ยม

– รับแรงดันน้าได้สูง ไม่รั่วซึม

– ใช้กับน้าดื่มได้ ไม่มีสารที่เป็นพิษ ตามมาตรฐานการประปา

– ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

เฉดสี : ทีโอเอ ฟลอร์ซีล ลักษณะเป็นผงสีเทา

ค่าความหนาแน่น : 1.26 กิโลกรัม/ลิตร (ความหนาแน่นของผง)

1.48 กิโลกรัม/ลิตร (ความหนาแน่นหลังผสม)

– ทดสอบตามมาตรฐาน EN 14891

– ค่าแรงยึดเกาะกับคอนกรีต (Tensile Adhesion Strength on Concrete (EN 1348))

28d SC : > 2.0 MPa

7d SC + 21d water : > 1.9 MPa

14d SC + 14d 70°C + 1d SC : > 2.0 Mpa

– ความสามารถในการปกปิดรอยแตก (Crack over bridging @ 28 d.) : 0.55 mm.

ทีโอเอ ฟลอร์ซีล

– การทนแรงดันน้า ด้านบวก/ลบ : ผ่าน

(Waterproofing under Hydrostatic Pressure Positive/Negative 7 days @1.5 bar)

– การกันน้าซึม (Water Permeability against positive pressure) : > 5 bar

– การทดสอบน้าดื่ม (Drinking water) มอก. 257 : ผ่าน

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว : – พื้นผิวที่จะทาหรือฉาบด้วยทีโอเอ ฟลอร์ซีลจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผงเศษซีเมนต์คราบไขต่างๆ

– ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนาให้ซ่อมด้วยวิธีที่เหมาะสมก่อน

– บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้า ควรขัดล้างด้วยน้ายาฆ่าเชื้อราทีโอเอ 113 ไมโครคิล

ให้สะอาด ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 24 ชั่วโมง

– พรมน้าให้พื้นผิวชุ่มก่อนทุกครั้ง แต่ต้องไม่มีน้าขัง

การผสม : – ผสมทีโอเอ ฟลอร์ซีล 20 กิโลกรัม (1 ถุง) กับน้าสะอาดประมาณ 7.0 ลิตร ปั่นด้วยสว่านรอบต่า

(400-600 rpm) ประมาณ 3 นาที ผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน จากนั้นทิ้งไว้ 1-2 นาที เพื่อให้

ส่วนผสมอิ่มตัวเต็มที่ สามารถเติมทีโอเอ ฟลอร์ซีลหรือ น้า แล้วปั่นต่อเพื่อปรับความข้นเหลว

ตามต้องการ

– หลังผสมเสร็จแล้วควรใช้งานให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง หรือน้อยกว่าขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

– ทาหรือกลิ้งส่วนผสมบนพื้นผิวบริเวณที่ต้องการขณะที่พื้นผิวยังชื้นอยู่ โดยให้ได้ความหนา ประมาณ 1.0 มิลลิเมตร แล้วทิ้งให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง

– ทาชั้นที่ 2 ในทางทางขวางตัดกันกับชั้นแรกในอัตรา 1.5 – 2.0 กิโลกรัม/ 1 ตารางเมตร/ 2 ชั้น

ข้อแนะนาเพิ่มเติม : – ผสมให้เข้ากันดีก่อนการใช้งาน

– ไม่ควรทางานขณะที่มีแสงแดดจัด หรือทางานบนพื้นผิวที่ร้อน เพราะจะทาให้วัสดุแห้งเร็ว จนเกินไป อาจจะเกิดรอยแตกร้าวเล็กๆ ได้

– สาหรับบริเวณที่อาจเกิดรอยแตกร้าว หรือแนวที่จะขยับ เช่น มุมพื้นกับผนัง แนวท่อระบาย หลังจากทาชั้นแรกในขณะที่ยังเปียกอยู่ให้ปูผ้าตาข่ายไฟเบอร์ทีโอเอ ไฟเบอร์เมชเสริมความ แข็งแรง โดยให้ฝังตาข่ายไฟเบอร์ลงไปในเนื้อของทีโอเอ ฟลอร์ซีลชั้นแรกก่อนทางานในชั้นต่อไป

– สำหรับถังเก็บน้า อ่างเก็บน้า จาเป็นต้องมีการบ่มเสมอ ทิ้งให้ผลิตภัณฑ์บ่มตัว อย่างน้อย 7 วัน

ควรมีการทดสอบการขังน้าและล้างด้วยน้าสะอาดก่อนใช้งาน

– ควรทาอย่างน้อย 2 ชั้น ความหนารวมไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

– ล้างเครื่องมือทันทีที่ทางานเสร็จด้วยน้าสะอาดก่อนที่วัสดุจะแห้ง

– ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ หน้ากากกันฝุ่น แว่นตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้าสะอาด

หลายๆครั้งและรีบปรึกษาแพทย์

7 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

1.5 – 2.0 กิโลกรัม/ 1 ตารางเมตร/ 2 ชั้น

8 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทำให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม

อายุของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

9 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

4 กิโลกรัม, 20 กิโลกรัม

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทางานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และ

พยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันที

ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์

รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนาไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า


มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

10 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th