น้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น มอยซ์เจอร์ การ์ด ทีโอเอ

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด

ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด

ไฟล์:TH-TOA Moisture Guard.pdf

ไฟล์:Toa-moisture-guard...pdf

ไฟล์:9.TDS TH-TOA Moisture Guard CS5.pdf

ไฟล์:12-sds-toa-moisture-guard th.pdf

ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด (TOA Moisture Guard) เป็นน้ำยารองพื้นปูนป้องกันความชื้น ที่ผลิตจากสารประเภทโมดิฟายด์ ไซเลน / ไซล็อกเซน มีประสิทธิภาพสูงในการแทรกซึมบนพื้นผิว และมีคุณสมบัติในการป้องกันความชื้นโดยเฉพาะความชื้นจากพื้นดิน (Rising Damp) บริเวณชายล่างของอาคารและป้องกันด่างจากพื้นผิวปูนที่ไม่แห้งสนิท (ปูนที่บ่มไม่เต็มที่) ป้องกันสาเหตุของปัญหาสีทับหน้า เช่น สีซีดจาง สีพอง สีลอกล่อน การเกิดคราบเกลือบนฟิล์มสี เหมาะสาหรับทาเป็นรองพื้นปูนป้องกันความชื้น บริเวณชายล่าง ผนังที่ติดกับพื้นดิน เพื่อป้องกันความชื้นจากใต้ดิน หรือทาเป็นรองพื้นปูนใหม่ที่ยังบ่มไม่ได้ที่(ปูนใหม่ 7 วัน) ก่อนทางานสี

1 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด มีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

– เป็นน้ายาประเภทไซเลน /ไซล็อกเซน สูตรน้า แทรกซึมได้ดี มีประสิทธิภาพในการป้องกัน ความชื้นสูง

– ช่วยเสริมการยึดเกาะของสีรองพื้นปูนใหม่กันด่างและสีทับหน้า

– ทนทานต่อทุกสภาวะอากาศ

– ช่วยยืดอายุการใช้งานของสีทับหน้า

– เหมาะสาหรับบริเวณชายล่างของอาคาร

2 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

สี : ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด มีสีขาวน้านม

ความถ่วงจาเพาะ @ 25°C : 0.98 – 1.00

3 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว : พื้นผิวที่จะทาด้วย ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด จะต้องสะอาดปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขต่างๆ

– งานเก่าที่มีสีหลุดล่อนให้ขูดลอกฟิล์มสีที่หลุดล่อนออกก่อน

– บริเวณที่เกิดเชื้อราหรือตะไคร่น้า ควรขัดล้างด้วยน้ายา่่าเชื้อรา ทีโอเอ 113 ไมโครคิลให้สะอาด ทิ้งให้แห้ง อย่างน้อย 24 ชั่วโมง

4 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

ทาน้ายารองพื้นปูนป้องกันความชื้น ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด จำนวน 1 เที่ยว แบบชุ่มๆ ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 – 4 ชั่วโมง

– ทาสีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง ทีโอเอ 1 เที่ยว ( กรณีเป็นพื้นผิวปูนเก่าที่มีลักษณะเป็นฝุ่นหรือร่วน พรุน ให้ทาสีรองพื้นปูนเก่าเพื่อเสริมการยึดเกาะ )

– ทาทับหน้าด้วยสีน้าอะคริลกิ ทีโอเอ 2 เที่ยว หรือ สีประเภททนความชื้น

5 ข้อแนะนาเพิ่มเติม[แก้ไข]

ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด ใช้งานได้ทันที ไม่ต้องผสมน้า

– หากบริเวณผนังที่มีความชื้นสูงมาก แนะนาให้ฉาบกันซึมเพื่อเพมิ่ ประสิทธิภาพในการกันซึม อย่างสมบูรณ์

– ล้างเครื่องมือทันทีที่ทา งานเสร็จด้วยน้าสะอาด

6 ปริมาณการใช้งาน[แก้ไข]

ทีโอเอ มอยซ์เจอร์ การ์ด 1 แกลลอน (5 ลิตร) ต่อ 30 – 35 ตารางเมตร ต่อ 1 เที่ยว

7 การเก็บรักษา[แก้ไข]

สภาวะการเก็บรักษา : เก็บในภาชนะบรรจุเดิมที่ปิดสนิทและไม่ควรวางไว้ที่กลางแจ้งที่มีแสงแดดจัด

อายุของผลิตภัณฑ์ : อายุการเก็บประมาณ 1 ปี นับจากวันที่ผลิต

8 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

5 ลิตร ต่อ แกลลอน

ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทา งานควรทา ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และ พยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้าสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้าสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์
รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

9 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูก

นาไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

10 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th