ปูนฉาบบางสาเร็จรูป สกิม โค้ท สมูท ทีโอเอ 110 (TOA 110 Skim Coat Smooth)

จาก Watsadupedia

ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูท (TOA 110 Skim Coat Smooth)

ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูท (TOA 110 Skim Coat Smooth)

ไฟล์:SKIM COAT.pdf

ไฟล์:Toa-110-skim-coat.pdf

ไฟล์:25.TDS TH-TOA 110 SKIM COAT SMOOTH CS5.pdf

ไฟล์:21-sds-toa-skim-coat-smooth th.pdf

1 คุณสมบัติ[แก้ไข]

ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูท (TOA 110 Skim Coat Smooth) เป็นปูนฉาบบางสาเร็จรูป สามารถฉาบบางได้ 0.3 – 2 มิลลิเมตร ใช้สาหรับฉาบตกแต่งผิวคอนกรีต รอยแนวตะเข็บจากการถอดแบบของคอนกรีต สามารถใช้ปกปิดรอยแยก รอยแตกลายงา อุดรูพรุนตามด รูโพรงอากาศ ทาให้พื้นผิวหลังจากฉาบแล้วดูเรียบเนียนขึ้น

2 การใช้งาน[แก้ไข]

ใช้ฉาบแต่งผิวโครงสร้างคอนกรีต แผ่นคอนกรีตสาเร็จรูป งานผิวปูนฉาบทั่วไป งานผนัง และท้องพื้น งานแต่งเสาเหลี่ยม เสากลม

3 คุณประโยชน์[แก้ไข]

ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูทมีคุณประโยชน์ดังนี้คือ

 • ฉาบแต่งบางปกปิดรอยแตกลายงา รูพรุนตามด ผิวเม็ดทราย รอยตะเข็บแบบ เพื่อผิวเรียบเนียน
 • ฉาบลื่น ขัดง่าย ไม่เปลืองแรง
 • ยึดเกาะกับพื้นผิวและสีทับหน้าได้ดี
 • ประหยัดสีที่ใช้ในการทา
 • ใช้ได้ทั้งภายนอกและภายใน

4 ข้อมูลทางเทคนิค[แก้ไข]

 • เฉดสี : สีขาวและสีเทา
 • ระยะเวลาการบ่มตัว (ไวแคต)
  • ระยะเวลาเริ่มก่อตัว (Initial Set) : 5 ชั่วโมง
  • ระยะเวลาการก่อตัวสมบูรณ์ (Final Set) : 8 ชั่วโมง
 • การยึดเกาะ (28วัน) ASTM C-882 * : > 6 Mpa
 • การรับแรงอัด (28 วัน) ASTM C109 * : > 10 Mpa

ค่าที่ได้เป็นค่าเฉลี่ยจากการทดสอบในห้องทดลองเท่านั้น

5 ระบบการใช้งาน[แก้ไข]

การเตรียมพื้นผิว

 • กรณีพื้นผิวปูนใหม่ ควรทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 2 สัปดาห์
 • พื้นผิวที่จะฉาบด้วยทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูทจะต้องแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่นผง เศษซีเมนต์ สี คราบไขต่างๆ
 • กรณีพื้นผิวปูนเก่ามีสภาพหลุดล่อน ร่วนเป็นขุย แนะนาให้ทาน้ายารองพื้นปูนเก่าทีโอเอก่อน เพื่อเสริมการยึดเกาะของพื้นผิว
 • ให้สกัดหรือเจียรขอบตะเข็บที่เกิดจากการถอดแบบสันนูนที่หนาเกินไปออก
 • ในกรณีที่พื้นผิวมีรอยแตกร้าวขนาดใหญ่หรือหลุมลึก แนะนาให้ซ่อมก่อน
 • พรมน้าบริเวณที่จะฉาบให้หมาดๆ ก่อนเริ่มงานฉาบ

6 วิธีการใช้งาน[แก้ไข]

 • ผสม ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูท 20 กิโลกรัม (1 ถุง) กับน้ำสะอาด 8.5 – 9.5 ลิตร หรือให้มีความข้นเหลวพอเหมาะ ปั่นด้วยสว่านรอบต่ำผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน
 • ใช้เกรียงเหล็กฉาบให้บางและสม่ำ เสมอตามต้องการ สามารถฉาบต่อครั้งในความหนาได้ตั้งแต่ 0.3 – 1 มิลลิเมตร
 • หากต้องการเพมิ่ ความหนาพื้นผิว ให้ฉาบซ้า อีกครั้งโดยทิ้งชัน้ แรกให้แห้งประมาณ 1 – 2 ชัว่ โมง ก่อนฉาบชั้น ถัดไป
 • ควรทิ้งให้พื้นผิวปูนฉาบบางแห้งประมาณ 4 – 6 ชัว่ โมง แล้วจึงใช้กระดาษทรายขัดตกแต่งได้ ตามต้องการ เพื่อให้ได้พื้นผิวที่เรียบเนียนยิ่ง ขึ้น
 • ทิ้งไว้ให้แห้ง 3 – 7 วัน (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) ก่อนทา การทาสีตามระบบต่อไป

7 ข้อแนะนำเพิ่มเติม[แก้ไข]

 • หลังจากผสมปูนแล้วต้องใช้งานให้หมดภายใน 40 – 60 นาที
 • ไม่ควรทางานในที่ร้อน เช่น กลางแดดจัด เพราะวัสดจุ ะแห้งเร็วเกินไปทา ให้ทา งานไม่ทัน และอาจเกิดรอยแตกร้าวเล็กๆได้
 • ไม่เหมาะสำหรับนำไปฉาบหนาในครัง้ เดียว
 • ห้ามใช้ฉาบในบริเวณที่ต้องแช่น้ำตลอดเวลา
 • ไม่เหมาะกับรอยแตกร้าวที่ยังไม่หยุด คือรอยร้าวกว้างขึ้น และยาวขึ้นเรื่อยๆ หรือรอยต่อ โครงสร้างที่มีการเคลื่อนตัว
 • ไม่สามารถฉาบปูน หรือติดกระเบื้องด้วยกาวติดกระเบื้องบนผิวของ ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูท ได้ ถ้าต้องการใช้ ให้ลอกผิว ทีโอเอ 110 สกิม โค้ท สมูทออกก่อน
 • ใช้เพื่องานแต่งผิวผนังหรือฝ้าเท่านั้น ไม่เหมาะกับงานพื้น
 • ควรสวมอุปกรณ์ป้องกัน เช่น ถุงมือ , หน้ากากกันฝุ่น, แว่นตา กรณีเข้าตาให้รีบล้างด้วยน้ำสะอาดหลายๆครัง้ และรีบปรึกษาแพทย์
 • ล้างเครื่องมือด้วยน้ำหลังการใช้งาน ก่อนที่วัสดุจะแห้ง

== ปริมาณการใช้งาน ==1.0 – 1.2 กิโลกรัมต่อพื้นที่ 1.0 ตารางเมตรต่อความหนาประมาณ 1 มิลลิเมตร

8 การเก็บรักษา[แก้ไข]

 • สภาวะการเก็บรักษา : ควรเก็บไว้ในที่แห้ง ไม่มีความชื้น และอุณหภูมิที่ไม่สูงจนเกินไป เพราะอาจทาให้ผลิตภัณฑ์เสื่อม
 • อายุของผลิตภัณฑ์ : ผลิตภัณฑ์มีอายุ 1 ปี นับจากวันผลิต ในภาชนะที่ยังไม่เปิดและเก็บในที่แห้ง

9 ขนาดบรรจุ[แก้ไข]

20 กิโลกรัม/ถุง

10 ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย[แก้ไข]

กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทางานควรทาในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก และพยายามหลีกเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนังหรือสูดดม ถ้าหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

11 การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง[แก้ไข]

รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาจากการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ถูกนำไปใช้ในภาวะที่แตกต่างกัน จึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งใดนอกเหนือจากคุณภาพของผลิตภัณฑ์เท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

มีจำหน่ายแล้ว botton.jpg

12 เพิ่มเติม[แก้ไข]

watsadupedia เป็นเว็บไซต์ที่รวบรวมข้อมูลรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะเกี่ยวกับสเปค วัสดุก่อสร้าง รวมถึงของใช้ต่างๆที่เกี่ยวกับบ้าน และอาคาร สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เลือกสินค้า และ Live Chat ได้ที่ BeelieveSourcing.co.th